Work Permit / Visa (ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า)600x200Work Accounting And Tax Co.,Ltd. ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่าไทย ของชาวต่างชาติแบบครบวงจร รับทำ work permit visa ขอวีซ่าไทย ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอwork permit ต่อwork permit รับขอใบอนุญาตทำงาน ราคา 8,000 บาท ต่อวีซ่า ต่อวีซ่าไทย ขอ visa รับขอวีซ่าชาวต่างชาติ ขอวีซ่าทำงาน ต่อวีซ่าธุรกิจ Thailand visa ขอต่อวีซ่า Visa Thailand ต่อวีซ่าทำงาน(Non-B Visa) ราคา 7,000 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่าไทย เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่า Non-O / วีซ่า NOn-B (วีซ่าทำงาน) ราคา 17,500 บาท

500x500500x500

บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด (Work Accounting And Tax Co.,Ltd.) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้ทีมงาน เวิร์คฯ เป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้ เวิร์ค เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา

บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด (Work Accounting And Tax Co.,Ltd.) ให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าแบบครบวงจรให้กับชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ ที่ต้องการทำงานและต้องการอยู่ในประเทศไทย ถ้าหากท่านสนใจในบริการ สามารถปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ เวิร์คฯ ยังมีบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด และรับตรวจสอบบัญชี ฯลฯ

500x500

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

     • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)

     • ต่อใบอนุญาตครบปี

     • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

     • แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน


500x500

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

     • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)

     • ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)

     • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)

     • ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)

     • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)

     • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)

     • ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)

     • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)

     • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)

     • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)

บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
1. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 15,000 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 16,000บาท
สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 18,000บาท
2. ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 17,000 บาท
สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 18,000 บาท
3. ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
4. ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
5. เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa / ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง 19,000 บาท


ลำดับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าบริการ (บาท)
W1 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 9,000
W2 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 9,000
W3 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services) 9,000
W4 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 9,000
W5 ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 9,000
W6 ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี (ที่ One Stop Services) 9,000
W7 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 9,000
W8 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI) 9,000
W9 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ 4,000
W10 แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 3,500
W11 รายงานผลการทำงานในรอบปี 5,000
W12 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 15,000
W13 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 15,000
W14 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นนทบุรี) 15,000
W15 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (นนทบุรี) 15,000
W16 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นครปฐม) 15,000
W17 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ (นครปฐม) 15,000

ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
V1 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 10,000
V2 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 10,000
V3 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก) ที่ศูนย์ One Stop Services 10,000
V4 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 10,000
V5 ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services) 10,000
V6 ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 10,000
V7 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (BOI) 10,000
V8 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI) 10,000
V9 วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 5,900/ท่าน, สำหรับบุตร 3,500/ท่าน) 10,000 บาท/ครอบครัว
V10 ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 10,000
V11 ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 10,000
V12 ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 8,000
V13 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 3,000
V14 เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
V15 ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 4,000
V16 แก้ไขตราประทับวีซ่า 4,000
V17 Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 3,000
V18 Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 3,000
V19 ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 3,000
V20 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ) 15,000
V21 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ) 15,000
V28 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี) 15,000
V29 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นนทบุรี) 15,000
V30 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นครปฐม) 18,000
V31 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นครปฐม) 15,000
V32 ต่อวีซ่า ทำงานองค์การเอกชนต่างประเทศ (NGO) 10,000


ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
V22 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 20,000
V23 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O 20,000
V24 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 20,000
V25 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O 20,000
V26 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 20,000
V27 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O 20,000

**********************************************************************************************************